Regulamin sklepu internetowego Prezent Dla Każdego!

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Prezent Dla Każdego dostępny pod adresem internetowym prezentdlakazdego.pl, prowadzony jest przez ADATIXON Spółka z o.o., ul. Katowicka 65B/104, 61-131 Poznań, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000840438, NIP 7822882521, REGON 386023306.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Serwis wraz z zawartością, na którą składa się jego koncepcja, wygląd i baza danych podlega ochronie prawnej.

§ 2. Definicje

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym prezentdlakazdego.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik ma dostęp do informacji o Produkcie oraz może kupić Produkt od Sprzedającego, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie w §12.
 11. Sprzedawca – ADATIXON Spółka z o.o., ul. Katowicka 65B/104, 61-131 Poznań, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000840438, NIP 7822882521, REGON 386023306.
 12. Treści – komentarze, opinie o produktach lub usługach, albo oceny produktów i usług, które Użytkownik zamieszcza na stronach Sklepu.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Katowicka 65B/104, 61-131 Poznań.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@prezentdlakazdego.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank, 25 1140 2004 0000 3502 7997 8722
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą przesyłając list za pośrednictwem poczty na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną wykorzystując Formularz kontaktowy na stronie Sklepu, albo przesyłając wiadomość bezpośrednio na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 4Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączona obsługa plików cookies.

§ 5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§ 6Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres płatności, E-mail, Adres dostawy (jeśli inny niż Adres płatności).
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” lub wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. przejść do Koszyka, a następne kliknąć przycisk “Przejdź do kasy” lub przejść bezpośrednio do ostatniego etapu klikając przycisk „Zamówienie”;
  5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury (opcjonalnie), jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
  7. zaakceptować Regulamin;
  8. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
  9. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 oraz § 9 Regulaminu.

§ 8Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska,
  2. Przesyłka do Paczkomatu InPost
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne
  3. Płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu w zakładce „Dostawa i formy płatności”.

§ 9Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Zdjęcia i opis Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi. Mają one na celu wyobrażenie sobie Produktu przez Użytkownika. Szczególnie wygląd Produktu na zdjęciach w Sklepie Internetowym może różnić się nieznacznie od wyglądu Produktu wysyłanego do Klienta. Różnice mogą wynikać z oświetlenia podczas fotografowania produktów, ustawień monitora, itp. czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Sprzedający nie ogranicza swojej odpowiedzialności względem Konsumenta.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
  2. płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
  3. płatności kartą płatniczą Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem § 9 6-8 Regulaminu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu – niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności – liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Czas dostarczenia Produktów liczy się jako suma czasu realizacji wysyłki oraz deklarowany – przez firmę realizującą dostawę – czas dostawy zgodnie z informacjami przekazanymi Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i formy płatności”.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i formy płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno lub partiami, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy lub partii.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Reklamację należy zgłosić Sprzedawcy pisemnie lub drogą elektroniczną – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12Zamieszczanie Treści

 1. Decyzja o zamieszczeniu treści w Serwisie przez Użytkownika jest dobrowolna.
 2. Zamieszczenie Treści w Serwisie przez Użytkownika oznacza przeniesienie tych Treści do użytku publicznego oraz przeniesienie na Sprzedawcę autorskich praw majątkowych do zamieszczonych Treści w zakresie:

– udostępniania w dowolnym czasie,
– utrwalania,
– zwielokrotniania,
– wprowadzania do pamięci komputera,
– udostępniania osobom trzecim,
– rozpowszechniania ich w innych formach w Internecie i publikacjach papierowych.

 1. Serwis może modyfikować Treści zamieszczane przez Użytkowników pod warunkiem zachowania ich sensu.
 2. Użytkownik zamieszczając Treści na stronach Serwisu deklaruje, że posiada zgody i uprawnienia niezbędne do zamieszczania treści w Serwisie w sposób zgodny z prawem.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczane przez siebie treści w Serwisie.
 4. Zabronione jest umieszczanie Treści przez Użytkownika, jeżeli naruszają prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności jeżeli zawierają treści:

– wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
– obraźliwe,
– pornograficzne,
– nawołujące do przemocy wobec ludzi i zwierząt,
– stanowiące zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób,
– naruszające prawa autorskie i prawa własności intelektualnej.

 1. W przypadku złamania zakazu, o którym mówi §12 ust. 6 Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści zamieszczonych przez Użytkownika bez jego powiadomienia.
 2. W przypadku złamania zakazu, o którym mówi §12 ust. 6 Serwis poinformuje odpowiednią jednostkę upoważnioną na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organy ścigania).

§ 13Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, przesyłką do paczkomatu lub przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawiera „Polityka prywatności” opublikowana na stronach Serwisu.

§ 15Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.