Polityka prywatności określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych przez sklep internetowy znajdujący się pod domeną prezentdlakazdego.pl.

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest ADATIXON Spółka z o.o., ul. Katowicka 65B/104, 61-131 Poznań, NIP 7822882521. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się definicje Regulaminu opisane w §2 tamże lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 7. Usługodawca jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter.
 8. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
  e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
 9. Każda osoba, której dane dotyczą – jeżeli jesteśmy ich administratorem – ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@prezentdlakazdego.pl.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, albo unijne, bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.